Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

Pirkėjo teisės

  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.shmutke.eu (toliau – Elektroninė parduotuvė), vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
  5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pirkėjo įsipareigojimai

  1. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas privalo vykdyti visus kitus savo įsipareigojimus, nustatytus šiose Taisyklėse, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės

  1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą. Tokiu atveju visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
  2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo www.shmutke.eu momento.
  3. Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  5. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pardavėjo įsipareigojimai

  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  2. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklių numatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
  4. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Prekių kaina, apmokėjimo tvarka

 1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
 2. Įmokų surinkimams turime sutartis ir dirbame su Opay ir Stripe Makecommerce partneriais.
 3. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
  • naudojantis elektronine bankininkyste;
  • bankiniu pavedimu;
  • mokėjimo kortele.
  • Taip pat atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.
  • Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  • Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai. prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
  • Visus kilusius ginčus sprendžiame su klientais, neradus bendro susitarimo ginčai gali būti sprendžiami teisminiu keliu pagal LR įstatymus.